Radio Netherlands Worldwide

Home
 

Let op: dit is een archiefpagina - Klik hier voor de huidige site van RNW Media

Redactievloer Wereldomroep
Map
Hilversum, Nederland
Hilversum, Nederland

Copyright

Gepubliceerd op : 7 mei 2009 - 10:54 am | door Redactie RNW (Foto: RNW)

Door de website van Radio Nederland Wereldomroep (RNW) te openen en er materiaal van te gebruiken, stemt u in met de hierna genoemde bepalingen en voorwaarden. Uw aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden gaat in op het moment dat u onze site voor het eerst gebruikt.

Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht op deze website en op het daarop geplaatste materiaal, berust exclusief bij en is voorbehouden aan RNW en/of derde partijen van wie RNW toestemming heeft verkregen om dit materiaal op haar website te plaatsen.
 
Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gedownload of verzonden voor niet-commercieel priv-gebruik. U verplicht u materiaal van deze site niet aan te passen, te veranderen of te bewerken en het uitsluitend te gebruiken voor niet-commercieel prive-gebruik. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vereist van de directie van Radio Nederland Wereldomroep. Voor verzoeken kunt u contact opnemen via .
 
Aansprakelijkheid
In geen geval kunnen RNW en het Opleidingscentrum van de Wereldomroep aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die, voortvloeit uit - of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de website van RNW.
 
Namen en logo's
De namen, graphics en logo's waarmee Radio Nederland Wereldomroep, het Opleidingscentrum van RNW of derden hun producten en diensten kenbaar maken, zijn geregistreerde handelsmerken van RNW, het Opleidingscentrum van RNW en/of genoemde derden. Op geen enkele wijze kunnen aanspraken of rechten worden ontleend op handelsmerken of octrooien van RNW, het Opleidingscentrum van RNW en/of derden.

De website en alle informatie, namen, afbeeldingen, logo's en iconen die betrekking hebben op RNW en/of het Opleidingscentrum van Radio Nederland Wereldomroep en hun programma's, diensten en producten (of op producten en diensten van derden) houden geen enkele garantie in van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid, rechtmatigheid of veiligheid, voor zover niet uitdrukkelijk anders is gesteld of dwingend voortvloeit uit de wet.
 
Gebruiksvoorwaarden
U verklaart deze site uitsluitend te zullen gebruiken voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van de site zal geen inbreuk maken op de rechten van derden, noch het gebruik van de site door derden belemmeren of onmogelijk maken. U onthoudt u van alle gedrag dat onwettig is of hetwelk emotionele of materile schade kan toebrengen aan anderen, het doen van obscene of beledigende uitingen of het belemmeren van de normale communicatie via deze site.

Deze website is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep content aanbiedt.

Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een Wereldomroep webpagina of embedded RNW-player. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.
 
Creative commons
In aanvulling op en -waar relevant- in afwijking van het voorgaande geldt: Indien en voorzover materiaal op onze website is gepubliceerd (en/of bewerkt) op basis van een Creative Commons "Gelijk Delen"- licentie, gelden de specifieke voorwaarden en rechten van deze licentie omgekeerd ook jegens de licentienemer, zodat het hem/haar is toegestaan het door RNW (bewerkte) gepubliceerde materiaal - voorzover betrekking hebbend op het oorspronkelijke materiaal van de licentiegever - te reproduceren, vertalen, verspreiden, openbaar te maken (tonen, uitvoeren, online beschikbaar stellen) op te vragen en te hergebruiken. Deze rechten zijn uitsluitend voorbehouden aan de licentiegever van de Creative Commons "Gelijk Delen"-licentie en niet van toepassing op derden en/of andere soorten (CC) licenties, noch op materiaal waarop de licentiegever geen rechten kan doen gelden. Alsdan gelden de integrale Algemene Voorwaarden van RNW ten aanzien van "copyright" onverkort.
 

Opinies en reacties
De meningen die worden geuit in opniestukken, columns en reacties van website bezoekers worden niet noodzakelijkerwijs gedeeld door RNW. Reacties die indruisen tegen de Nederlandse wet of de goede smaak, alsmede commerciele uitingen worden verwijderd.

 

Privacy-statement
Persoonlijke gegevens die u via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en nooit aan derden verkocht of vrijgegeven. Het opgegeven e-mailadres is niet toegankelijk voor derden. Uw (adres)gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over Wereldomroepactiviteiten. Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om informatie zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses.
 
Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens worden gebruikt voor het u toezenden van informatie, stuurt u dan een briefje naar Stichting Radio Nederland Wereldomroep, Afdeling Publieksvoorlichting, Postbus 222, 1200 JG Hilversum of naar . Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via de nieuwsbrief zelf.

 

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

De Wereldomroep behoudt zich het recht voor haar privacystatement aan te passen. Het is verstandig om het privacystatement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop de Wereldomroep uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het privacystatement ingrijpend wordt gewijzigd zal de Wereldomroep dit melden op haar website.

Aanbevolen video's

Gevangen in het verkeerde lichaam
Geboren worden in het lichaam van een meisje terwijl je eigenlijk een...
Vietnam trekt steeds meer buitenlandse investeerders
De meeste landen in Azië die in naam communistisch zijn, vertonen...